Academic Staff

Principal

Dr. Alok Kumar        M.Sc. Ph.D.

Department of Chemistry
Dr. Alok Agarwal (Associate Professor) M.Sc., Ph. D.
Dr. A.S. Singh(Associate Professor) M.Sc., Ph. D.
Dr. Ruchira Chaudhary M.Sc., Ph. D.
Mrs Anshu Gupta M.Sc.
Miss. Sharbani Gupta M.Sc.
Miss. Priyanka Tyagi M.Sc.
Mr. Ankit Mishra M.Sc.
Department of Physics
Dr. P.K Sharma (Associate Professor) M.Sc., M.Phill & Ph. D.
Sh. B.P. Gupta (Associate Professor) M.Sc.
Dr. Omkant M.Sc., Ph. D
Dr. Archana Sharma M.Sc., Ph.D
Mrs. Meenu Malik M.Sc
Miss Dipti Rani M.Sc
Mr. Amar Deep M.Sc
Department of Computer Science
Dr. Vaishno Dass Sharma MCA,Ph.D
Mr. Santosh Kumar M.Sc.
Mr. Hitesh Pujari MCA
Mr. Ankur Chauhan MCA
Mr. Rishabh Narayan MCA
Department of Zoology
Dr. Ajay Kumar(Associate Professor) M.Sc. , Ph.D.
Dr. Sandhya Vaid M.Sc. , Ph.D.
Dr. Shikha Gour M.Sc., Ph.D
Mr. Anshul Sharma M.Sc.
Miss. Shaily MSc.
Miss. Shipra Bhatt M.Sc.
Department of Mathematics
Dr. Shikha Gupta(Associate Professor) M.Sc. , Ph.D.
Mrs. Surbhi Gupta M.Sc.
Miss Aarju Chauhan M.Sc.
Department of Biotechnology
Mrs. Vernika Chaudhary M.Sc.
Dr. Swati Shukla M.Sc, Ph.D.
   
Department of Microbiology
Dr. Deepika M.Sc. , Ph.D.
Dr.Sadaf Jahan M.Sc. , Ph.D.
Miss. Aarti Thakur M.Sc., NET
Mr. Himanshu Singh M.Sc
Miss. Jaya Upreti M.Sc.
Department of Botany
Dr. Manisha (Associate Professor) M.Sc. , Ph.D.
Dr. Madhu Sharma M.Sc., Ph.D